Werkgroep Gelijke Kansen
Werkgroep SIDU 
Werkgroep SOVO
Ad hoc werkgroep High Level Taskforce Gender

Werkgroep Gelijke Kansen 

Contactpersoon: Jo Breda
 
Opdracht
De werkgroep ijvert voor een inclusief gelijke kansen- en diversiteitsbeleid ten aanzien van zowel studenten als personeel. Hij heeft bijgevolg een breed actieterrein waarbij in principe alle VLIR beleidsdomeinen betrokken kunnen zijn. In samenspraak met alle belanghebbenden formuleert de VLIR Werkgroep Gelijke Kansen adviezen aan de koepelorganisatie en de overheid (zie bijv. visienota Aanmoedigingsfonds, engagementsverklaringen over Diversiteit, Actieplan Gender). De werkgroep besteedt ook veel aandacht aan de operationele invulling van het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid (cf. het periodieke Gelijkekansenrapport, de uitgave van een praktische gids HRM-beleid in 2009, ...). Werkgroepleden wisselen goede praktijken uit.
 
Samenstelling
Voorzitter
Ides Nicaise (KU Leuven)

Leden
Chantal Van Audenhove (KU Leuven)
Marjan Van Aerschot (KU Leuven)
Heidi Mertens (plaatsvervanger, KU Leuven)
Kathleen Vercauteren (UAntwerpen)
Kristien Seghers (UAntwerpen)
Chia Longman (UGent)
Marysa Demoor (UGent)
Sigried Lievens (plaatsvervanger, UGent)
Debbi de Caluwé (VUB)
Gily Coene (VUB)
Lisa Wouters (plaatsvervanger, VUB)
Bie Nielandt (UHasselt)
Evelien Caron (plaatsvervanger, UHasselt)

Waarnemers:
Patrick Willems (Departement Onderwijs en Vorming)
Bart Dumolyn (Departement EWI)
Liselotte De Vos (plaatsvervanger, Departement EWI)
VVS

Werkgroep Studieloopbaanbegeleiding: Instroom - Doorstroom - Uitstroom 

Contactpersoon: Jo Breda
 
Opdracht
De werkgroep focust op studieloopbaanbegeleiding: instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. Heel concreet behandelt de werkgroep onderwerpen als de overgang secundair onderwijs – hoger onderwijs m.i.v. oriënterings- en begeleidingsinitiatieven, studievoortgang, tracking, ... Dikwijls gaat het over werkgroepoverschrijdende onderwerpen; zo zijn er gedeelde interesses met de VLIR Werkgroep Onderwijs, zij het vanuit een ander perspectief. De werkgroep SIDU onderzoekt deze items met een uitgesproken technische expertise en vanuit een studentgerichte insteek. De VLIR Werkgroep SIDU is graag bereid om deze expertise te delen met andere werkgroepen. De werkgroep vindt het zinvol om eigen standpunten af te toetsen ten einde tot een groter draagvlak te komen.

Samenstelling
Voorzitter
Hilde Janssens (UAntwerpen)

Leden
Isabelle Lanszweert (UGent)
Annick Eelbode (UGent)
Linda Willems (VUB)
Gert Sonck (VUB)
Jo Huys (KU Leuven)
Els Cuisinier (KU Leuven)
Ann Engelen (UAntwerpen)
Hilde Janssens (UAntwerpen)
Lin Wu (UHasselt)

Waarnemers:
Els Barbé (Departement Onderwijs en Vorming)
VVS

Werkgroep Sociale Voorzieningen voor studenten 

Contactpersoon: Jo Breda
 
Opdracht
De werkgroep werkt beleidsondersteunend. Hij volgt de wet- en regelgeving op en formuleert adviezen aan de koepelorganisatie en de overheid. De studentenvoorzieningen zoals gedefinieerd in het decreet Studentenvoorzieningen vormen een belangrijk actiedomein.  Alles wat voorzieningen voor studenten in brede zin betreft kan rekenen op  de nodige aandacht : studentenstatuut (kinderbijslag, studentenarbeid,...), opvolging van implicaties van het onderwijsbeleid (flexibilisering, semesterialisering, studiegelden...), opvolging van implicaties van niet-onderwijswetgeving op studentenvoorzieningen (implicaties van grond- en pandenbeleid voor studentenhuisvesting,...), aansluiting met het gelijkekansenbeleid. In de schoot van de werkgroep worden ook goede praktijken uitgewisseld. Aan deze werkgroep participeren waarnemers van VLHORA.

Samenstelling
Voorzitter
Jan De Vriendt (KU Leuven)

Leden
Els Robbrecht (VUB)
Isabelle Selleslag (VUB)
Marc Bracke (UGent)
Ruth Stokx (KU Leuven)
Carla Verhaegen (UGent)
Bruno De Loght (UAntwerpen)
Elke Derveaux (UAntwerpen)
Barbara Swennen (UHasselt)
Mathilde Joos (VLHORA)
Marlies Van Guyse (VLHORA/LUCA School of Arts)

Waarnemers:
Patrick Willems (Departement Onderwijs en Vorming)
VVS

Werkgroep High Level Task Force Gender 

Contactpersoon: Jo Breda
 
Opdracht
De task force werd opgericht door de VLIR Raad van 26 september 2012 om op korte termijn concrete maatregelen uit te werken als alternatief voor de genderquota die door de decreetgever worden opgelegd. Dit resulteerde in het "VLIR Actieplan Gender. Vrouwen in de academische loopbaan en het universitair beleid" (2013). Bijkomend kreeg de task force de opdracht om een monitoringsysteem uit te werken.

Samenstelling
Voorzitter:
Kathleen Vercauteren (UAntwerpen)

Leden:
Chantal Van Audenhove (KU Leuven)
Mieke Van Herreweghe (UGent)
Karin Vanderkerken (VUB)
Karin Coninx (UHasselt)

afgevaardigden op grond van expertise- of beleidsdomein:
Veerle Draulans (wetenschappelijk expert Gender en Diversiteit)
Jean-Michel Rigo (voorzitter VLIR Werkgroep Onderzoek)
Hugo De Vreese (voorzitter VLIR Commissie Personeel)