De universiteiten ondersteunen de overheid in haar streven naar gendergelijkheid. Inzetten op genderdiversiteit strookt met een modern management van het hoger onderwijs en is ook in een Europese en internationale beleidscontext aan de orde.

De Vlaamse universiteiten pakken de ondervertegenwoordiging van vrouwen onder academici en in advies- en bestuursorganen, gezamenlijk aan. De VLIR High Level Task Force Gender stelde een VLIR Actieplan Gender op dat een organisatie- en managementcultuur voorstaat waarbij zowel een vrouwelijke als mannelijke aanpak tot hun recht komen. Dit vanuit de overtuiging dat het realiseren van een gendersensibilisering en een breedgedragen cultuurverandering een basisvoorwaarde vormt voor een duurzaam genderbeleid binnen de universiteiten. De genderproblematiek is niet gebaat bij alleen maar quota.

Het “VLIR Actieplan Gender. Vrouwen in de academische loopbaan en het universitair beleid” (2013) werd door alle universiteiten geconcretiseerd in instellingseigen beleidsplannen die vanaf 2014 geïmplementeerd worden.
Terug