VLIR- seminarie ‘De impact van universiteiten in Vlaanderen’


Op 20 december stelde de VLIR de studie ‘The economic impact of universities in Flanders’ in de Universitaire Stichting in Brussel voor 140 geïnteresseerden voor. VLIR-voorzitter Herman Van Goethem opende het seminarie en gaf aan waarom de VLIR de studie bestelde. De impact van universiteiten is omvangrijk en veelzijdig, en dat wordt op zich door niemand in vraag gesteld. Maar door impact te kwantificeren wordt ze tastbaar, wat van belang is voor beslissingen rond financiering. En de studie toont aan dat de impact van de Vlaamse universiteiten belangrijk is: voor elke euro die de overheid investeert, zorgen de universiteiten er voor dat 6 euro terugkeert naar de economie. En dan kunnen we nog geen cijfer meetellen voor de sociale of culturele bijdrage van universiteiten.Graeme Blackett, zaakvoerder van onderzoeksbureau Biggar Ecomomics, presenteerde de impactstudie zelf. BiGGAR Economics stelt als centrale cijfers voor: in 2016 droegen de Vlaamse universiteiten voor €9.8 miljoen bij aan het BNP en ze zorgden voor 92,000 jobs in Vlaanderen. De heer Blackett legde ook uit hoe tot dergelijke cijfers gekomen werd, en beantwoorde methodologische vragen. Hij gaf aan dat de Vlaamse universiteiten het heel goed doen, in vergelijking met andere universiteiten die BiGGAR al bestudeerde, maar wees erop dat de resultaten ook beïnvloed worden door de economische situatie waarin de universiteiten zich bevinden. (klik hier voor de presentatie)

Hans Vossensteyn, Directeur van het Center for Higher Education Policy Studies (Universiteit Twente) gaf een schets van de belangrijkse conclusies uit een Europese studie over de relevantie van universiteiten in Europa. De studie onderscheidt drie elementen binnen relevantie: Sustainable employment, active citizenship, en personal development, en inventariseerde welke beleidshefbomen in Europa gebruikt worden om de relevantie van universiteiten te ondersteunen. (Klik hier voor de presentatie)Luc Soete, ere-rector van de Universiteit Maastricht, gaf enkele bestuurlijke reflecties naar aanleiding van de impactstudie. Hij wees er op dat de impact van de Vlaamse universiteiten zeer hoog is. Daarbij stelde hij zich de vraag of dit niveau duurzaam volgehouden kan worden gezien er meer studenten zijn, en universiteiten meer doelen moeten opnemen, maar de financiering niet navenant volgt. (klik hier voor de presentatie)

In het panelgesprek bevroeg Rosette S’Jegers (VLIR-secretaris-generaal) enkele belangrijke betrokkenen om de gevolgen van de studie te verkennen. Bart Heijnen (Voorzitter VLIR-Werkgroep UBA), benadrukte dat de resultaten van de studie een signaal zijn naar de overheid dat investeren in universiteiten loont. Koenraad Debackere (Gedelegeerd Bestuurder KU Leuven Research & Development) gaf aan dat de drie pijlers van de universiteit (onderwijs, onderzoek en dienstverlening) aan bod komen in de studie. Daarbij valt op dat veel van de gemeten impact voortkomt uit valorisatie-initiatieven, waar Vlaanderen koploper in is. Hij wees eveneens naar de noodzaak om levenslang leren verder uit te bouwen, wat de ‘graduate premium’ nog zal verhogen. Hugo Thienpont (Vice-Rector Innovatie en valorisatie VUB) vulde aan dat er zich een ommezwaai naar ondernemerschap aan het doorzetten is binnen universiteiten, aansluitend bij het fundamenteel onderzoek. Levenslang leren en digitaal leren verdienen de nodige investeringen. Kathleen Helsen (Voorzitter Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement) besloot uit de studie dat de universiteiten veelvertrouwen verdienen, en gaf aan dat politici ook bereid zijn hen autonomie te geven. Ze wees op de uitdaging om een diverser studentenpubliek te laten doorstromen in basis- en secundair én hoger onderwijs, en de nood aan stabiele financiering. Lieve Van Hoof (Voorzitter Jonge Academie) wees erop dat economische impact belangrijk is, maar riep op om jonge academici ook te steunen in hun engagement voor onderwijs en maatschappelijke kwesties. Hans Maertens (Gedelegeerd bestuurder VOKA) merkte op dat universiteiten en ondernemingen partners zijn, en elkaars impact kunnen versterken.
Het seminarie werd afgesloten met een feestelijk dankwoord van VLIR-voorzitter Herman Van Goethem aan afscheidnemend VLIR-secretaris-generaal Rosette S’Jegers. Veel dank, Rosette!


Meer foto's vindt u hier: https://www.flickr.com/photos/93944069@N02/sets/72157688583055412