Werkgroep Onderwijs
Werkgroep Kwaliteitszorg 
Werkgroep Lerarenopleiding
Werkgroep Opleidingsaanbod
Interuniversitaire Commissie Niveautest Opleiding Arts

 

Werkgroep Onderwijs

contactpersoon:  Isabelle Melis  

Opdracht
De werkgroep Onderwijs is het interuniversitaire platform waarop de beleidsverantwoordelijken onderwijs en hun beleidsmedewerkers samenkomen. De werkgroep zoekt proactief naar afstemming rond de implementatie van regelgeving in de instellingen en verkent gezamenlijke initiatieven ter optimalisering van hun onderwijsbeleid. De werkgroep bereidt gezamenlijke adviezen voor op vraag van de minister of andere betrokkenen. Ze stelt gedegen en gedragen standpunten op bij decretale en andere initiatieven. Ze richt tijdelijke subwerkgroepen op om specifieke thema's te laten onderzoeken door experten.

Samenstelling
Voorzitter
Ilse De Bourdheaudhuij (UGent)

Leden
Jan Danckaert (VUB)
Vanessa De Cock (VUB)
Bieke Morlion (UGent)
Martine Baelmans (KU Leuven)
Piet Verhesschen (KU Leuven)
Ann De Schepper (UAntwerpen)
Luc Van de Poele (UAntwerpen)
Karin Coninx (UHasselt)
Elly Quanten (UHasselt)

Waarnemers:
Els Barbé (Departement Onderwijs en Vorming)
VVS-vertegenwoordiger

Werkgroep Kwaliteitszorg

contactpersoon: Steven Van Luchene
 
Opdracht
De werkgroep  kwaliteitszorg verzamelt de verantwoordelijken onderwijs en kwaliteitszorg en  focust op de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het gewijzigde kwaliteitszorgstelsel Ze bereidt hierover interuniversitaire standpunten voor. De werkgroep fungeert tevens als een intervisieplatform voor het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot  de eerste ronde instellingsreviews. 

Samenstelling
Voorzitter
Jean-Michel Rigo (UHasselt)

Leden
Kristiaan Versluys (UGent)
Luc Van de Poele (UGent)
Joke Claeys (UGent)
Didier Pollefeyt (KU Leuven)
Piet Verhesschen (KULeuven)
Karolien Geens(KULeuven)
Elly Quanten (UHasselt)
Caroline Groven (UHasselt)
Yvette Michotte (VUB)
Vanessa De Cock (VUB)
An Faems (VUB)
Ann Deschepper (UAantwerpen)
Cis Van Den Bogaert (UAntwerpen)
Ilse Verachtert (UAntwerpen)

Werkgroep Lerarenopleiding

Contactpersoon:  Isabelle Melis  

Opdracht
De werkgroep Lerarenopleiding brengt de verantwoordelijken voor de lerarenopleidingen uit de universiteiten samen voor overleg rond vorm en inhoud van de lerarenopleiding. De werkgroep bereidt gezamenlijke standpunten voor. De werkgroep onderhoudt contacten en stroomlijnt de informatie met andere betrokkenen, zoals over de hervorming van het secundair onderwijs.

Samenstelling
Voorzitter
Nadine Engels (VUB)

Leden
Bregt Henkens (KU Leuven)
Bea Maes (KU Leuven)
Mathea Simons (UAntwerpen)
Elke Struyf (UAntwerpen)
Freddy Mortier (UGent)
Ruben Vanderlinde (UGent)
Elly Quanten (UHasselt)
Heidi Gielen (UHasselt)
Els Consuegra (VUB)

Waarnemers:
Liesbeth Hens (Departement Onderwijs en Vorming)
VVS-vertegenwoordiger

Werkgroep Opleidingsaanbod

contactpersoon: Steven Van Luchene
 
Opdracht
De Commissie Hoger Onderwijs heeft als opdracht advies te verlenen over de macrodoelmatigheid van nieuwe opleidingen. Zij dient vooraf het advies in te winnen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad. Voor de VLIR worden deze adviezen voorbereid door de Werkgroep Opleidingsaanbod.
 
Universiteiten kunnen ook éénmaal per jaar een dossier indienen om wijzigingen aan benaming, statuut en afstudeerrichtingen van opleidingen aan te vragen. De adviezen voor deze wijzigingen in eigen beheer  worden voorbereid door de VLIR-Werkgroep Opleidingsaanbod en ter goedkeuring voorgelegd aan de VLIR-Raad.

Samenstelling
Voorzitter
Cis Van den Bogaert (UAntwerpen)

Leden
Jean-Michel Rigo (UHasselt)
Piet Verhesschen (KU Leuven)
Vanessa De Cock (VUB)
Bieke Morlion (UGent)

Interuniversitaire Commissie Niveautest Opleiding Arts

contactpersoon: Isabelle Melis

Opdracht
De VLIR organiseert de Interuniversitaire Niveautest Opleiding Arts twee maal per academiejaar. Buitenlandse artsen met een niet EER-diploma die via NARIC gelijkwaardigheid met het bachelordiploma bekomen hebben, kunnen deelnemen aan het examen om een gedeeltelijke gelijkwaardigheid met de master te bekomen. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. Op basis van de resultaten van beide onderdelen besluit de examencommissie tot inschaling in een bepaald masterjaar.
Lees meer over de Interuniversitaire Niveautest Opleiding Arts.

Samenstelling
Voorzitter
Prof. dr. J. Eggermont (UGent)
 
Leden
Prof. dr. A. Derese (UGent)
Prof. dr. I. Rodrigus (UAntwerpen)
Mevr. G. Peeraer (UAntwerpen)
Prof. dr. M. Van Ranst (KU Leuven)
Prof. dr. Patrick Honoré (VUB)
Prof. dr. K. Van Zwieten (UHasselt)