Bij bepaalde vormen van onderzoek bestaat een risico dat de resultaten niet enkel ten goede worden aangewend (voor academische of civiele doeleinden), maar dat ze daarnaast ook gebruikt, of eerder: misbruikt worden voor militaire, criminele of terroristische doeleinden wanneer ze in de verkeerde handen terecht komen. Men spreekt hierbij van het risico op ‘dual use’ van onderzoek. Op Europees niveau werd wetgeving uitgewerkt die dit risico zoveel mogelijk tracht in te perken. Zo is er een zorgvuldige screeningsprocedure, o.a. wat betreft het land van bestemming, en is de export van bepaalde items onderhevig aan een vergunningsplicht.

De Vlaamse universiteiten, de onderzoeksinstellingen imec en VIB, en de Vlaamse Interuniversitaire Raad hebben nu samen een brochure uitgewerkt, die onderzoekers rond deze materie wil sensibiliseren en hen wegwijs wil maken in de Europese wetgeving en verplichtingen, die immers vrij complex zijn. De brochure bevat concrete richtlijnen die onderzoekers moet helpen bepalen of de dual use-wetgeving op hun onderzoek van toepassing is en zo ja, welke stappen ze dienen te ondernemen.

Het opstellen van de brochure gebeurde in nauw overleg met de Dienst Controle Strategische Goederen (dCSG) van het departement Buitenlandse Zaken, die waakt over de implementatie van de Europese dual use-wetgeving in Vlaanderen en de nodige controles uitvoert. Deze dienst stelde op haar beurt een Gids samen voor Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en strategische onderzoeksinstellingen (http://fdfa.be/nl/export-van-kennistechnologie).


De brochure is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Terug