Raad en Bureau
Werkgroepen
VLIR-secretariaat

Raad en Bureau 

De VLIR wordt bestuurd door een Raad van Bestuur , bestaande uit twaalf leden die de universiteiten vertegenwoordigen. Daarnaast neemt een afgevaardigde van de ministers die bevoegd zijn voor het universitair onderwijs of het wetenschapsbeleid als waarnemer deel aan de vergaderingen.

Het Bureau der Rectoren bestaat uit de rectoren van de vijf universiteiten. Het Bureau staat in voor het dagelijks bestuur van de VLIR.

De werkgroepen 

De VLIR stelt werkgroepen samen die de adviezen voorbereiden, standpunten uitwerken en gezamenlijke thema's bespreken. De leden van de werkgroepen zijn universitaire vertegenwoordigers die over de nodige deskundigheid en ervaring beschikken m.b.t. de opdracht van de werkgroep.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werkgroepen en ad hoc werkgroepen. Een werkgroep is een groep van personen, specialisten, die gezamenlijk een taak ter hand nemen. De taken situeren zich binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Een werkgroep rapporteert of adviseert aan de Raad of het Bureau. Ad hoc werkgroepen zijn subwerkgroepen die worden opgericht door de werkgroepen om een bepaald specifiek probleem op te lossen of om een bepaalde opdracht op zich te nemen. 

Het VLIR-secretariaat 

Het VLIR-secretariaat heeft als taak de vergaderingen van de raad, het bureau en de werkgroepen voor te bereiden, de genomen beslissingen op te volgen en uit te voeren. De opdracht omvat het opbouwen van expertise, het uitvoeren van studiewerk, het schrijven van verslagen en rapporten en het opvolgen van administratieve taken.

De Beleidscel van het VLIR-secretariaat staat in voor de opvolging van beleidsthema's in de domeinen Onderwijs & Kwaliteitszorg, Onderzoek, Universitair Beheer & Administratie en Diversiteit & Sociaal Beleid.

Contacteer het VLIR-secretariaat.