De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) werd in 1976 opgericht als een instelling van openbaar nut. De VLIR is een autonoom overlegorgaan, gefinancierd door de universiteiten.
De VLIR heeft tot doel de dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen. In de schoot van de VLIR bereiden de universitaire vertegenwoordigers gemeenschappelijke standpunten voor in een reeks van domeinen gerelateerd aan de basisopdrachten en het beheer van hun instellingen. Zo fungeert VLIR als een belangrijke interface bij het tot stand komen van regelgeving en wettelijke omkadering van universitair onderwijs en onderzoek.

Universiteiten maken integraal deel uit van het bredere maatschappelijk weefsel. Samen zoeken zij oplossingen voor de uitdagingen die ons allen aanbelangen.

 

    • Zo hebben de vertegenwoordigers van de universiteiten in de VLIR maatregelen rond de begeleiding van zowel de inkomende als de uitstromende student.
    • De Vlaamse universiteiten werken samen rond de borging van de kwaliteit van hun onderwijs.
    • VLIR-werkgroepen buigen zich over de maatschappelijke valorisatie van onderzoek en de communicatie van onderzoeksresultaten naar alle relevante stakeholders.
    • De Vlaamse universiteiten ontwerpen gemeenschappelijke maatstaven en actieplannen gerelateerd aan diversiteit en gelijkekansenbeleid voor hun studenten en personeel.
    • de VLIR is het forum waarop de Vlaamse universiteiten hun gezamenlijke strategieën inzake internationalisering bespreken.
Samengevat - VLIR is de plaats waar de bestuurders van de Vlaamse universiteiten onderling debatteren, van elkaar leren en gedeelde oplossingen zoeken voor hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.