ESR Afsprakennota

Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR)


De Vlaamse universiteiten zijn toegevoegd aan de sector S13.12 Deelstaatoverheid, waardoor zij een ESR-rapportering dienen op te stellen. Dit moet gebeuren op basis van de algemene ESR-regelgeving en een algemene ESR-handleiding.
Teneinde te voldoen aan de ESR-vraag, een consistente rapportering te bewerkstelligen en tegemoet te komen aan de sectoreigen vragen en noden, werd in de schoot van de VLIR een concreet afsprakenkader uitgewerkt dat de volgende onderdelen bevat:
    • de algemene werkwijze die borg moet staan voor een consistente invulling van de ESR-rapportering door alle Vlaamse universiteit;
    • een aantal aannamen teneinde zoveel mogelijk de één-op-één relatie tussen de grootboekrekeningen en de ESR-codes te bewaren;
    • de ESR-concordantietabel die de ESR-classificatie linkt aan het rekeningstelsel voor de Vlaamse universiteiten zoals opgenomen in het boekhoudbesluit van 21 december 2007;
    • de COFOG-rapportering;
    • per VABN-advies een gezamenlijke vertaalslag naar de sector-eigen regelgeving.

De nota is beschikbaar als download: klik hier.