Contactpersoon Diversiteit & Sociaal Beleid: Jo Breda

Algemeen

De universiteiten proberen hun beleid in te passen in een model van diversiteit. Zij combineren een inclusief diversiteits- en sociaal beleid, zowel voor studenten als personeel, met een specifiek gelijkekansenbeleid gericht op doelgroepen (gender, functiebeperkingen, studenten met een migratieachtergrond, werkstudenten, studenten met financiële moeilijkheden,...).
 
Het domein Diversiteit & Sociaal Beleid omvat het diversiteitsbeleid en het studentenbeleid. Door hun studentgerichte invalshoek voegen de studentgerichte diensten een extra dimensie toe aan het beleid van de hogeronderwijsinstellingen. De studentgerichte diensten omvatten verschillende diensten die de instroom naar en de slaagkansen in het hoger onderwijs mee ondersteunen, zij verkennen ook de uitstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt.
 
Binnen de VLIR overleggen de universiteiten over hun diversiteits- en sociaal beleid : ze wisselen informatie en goede praktijken uit, stemmen af, formuleren adviezen. 

Thema's

Het interuniversitaire overleg binnen dit domein komt tot stand in drie VLIR werkgroepen: de werkgroep Gelijke Kansen, de werkgroep Sociale Voorzieningen voor Studenten (SOVO) en de werkgroep Studieloopbaanbegeleiding: Instroom, Doorstroom en Uitstroom (SIDU).  Deze werkgroepen behandelen thema's die nauw bij elkaar aansluiten en hebben ook met elkaar gemeen dat ze het universitaire beleid vanuit het perspectief van de student bekijken. Tegelijkertijd hebben de werkgroepen elk een heel specifiek werkterrein en benadering, hetgeen zich trouwens ook weerspiegelt in de organogrammen van de instellingen.
Naast de drie voornoemde werkgroepen is er ook nog een VLIR High Level Task Force Gender actief binnen dit beleidsdomein.  

Werkgroepen in dit domein

  • De werkgroep Gelijke Kansen ijvert voor een inclusief gelijke kansen- en diversiteitsbeleid ten aanzien van zowel studenten als personeel.
  • De werkgroep Sociale Voorzieningen werkt beleidsondersteunend. Hij volgt de wet- en regelgeving op en formuleert adviezen aan de koepelorganisatie en de overheid.
  • De werkgroep SIDU focust op studieloopbaanbegeleiding: instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. Heel concreet behandelt de werkgroep onderwerpen als de overgang secundair onderwijs – hoger onderwijs m.i.v. oriënterings- en begeleidingsinitiatieven, studievoortgang, tracking...

  • De VLIR High Level Task Force Gender is een ad hoc werkgroep die opgericht werd om een actieplan uit te werken met het oog op de bevordering van de in- en doorstroom van vrouwen in het ZAP-kader en om te komen tot meer genderevenwicht in universitaire advies- en bestuursorganen. Bijkomend kreeg de Task Force de opdracht om een monitoringsysteem uit te werken.