De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VLIR of rechthoudende derden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VLIR levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal VLIR de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VLIR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren.

Door de toegang tot de website van VLIR (www.vlir.be) verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkelijk akkoord gaat.

  • U geeft aan VLIR de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.
  • VLIR eerbiedigt de privacy van u als internetgebruiker overeenkomstig de geldende wetgeving.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VLIR, gevestigd te Ravensteingalerij 27, B-1000 Brussel
  • Uw persoonsgegevens die via de website van VLIR (www.vlir.be) worden verzameld, worden enkel door VLIR verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van VLIR. Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden.
  • U laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van VLIR.
  • U heeft recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door VLIR worden verwerkt en u kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.
  • Uw persoonsgegevens worden door VLIR strikt vertrouwelijk verwerkt.