20 december 2017

Op 20 december 2017 stelt de VLIR de studie The Economic Impact of Universities in Flanders  voor. Het event heeft plaats in de Universitaire Stichting in Brussel. Er nemen 140 geïnteresseerden deel.
VLIR-voorzitter Herman Van Goethem opent het seminarie en geeft aan waarom VLIR de studie bestelde. De impact van universiteiten is omvangrijk en veelzijdig, en dat wordt op zich door niemand in vraag gesteld. Maar door impact te kwantificeren wordt ze tastbaar, wat van belang is voor beslissingen rond financiering. En, de studie toont aan dat de impact van de Vlaamse universiteiten belangrijk is: voor elke euro die de overheid investeert, zorgen de universiteiten er voor dat minstens 6 euro terugkeert naar de economie. En dan kunnen we nog geen cijfer meetellen voor de sociale of culturele bijdrage van universiteiten.


Graeme Blackett, zaakvoerder van onderzoeksbureau Biggar Ecomomics, presenteerte de impactstudie. BiGGAR Economics stelt als centrale cijfers voor: in 2016 droegen de Vlaamse universiteiten voor € 9.8 miljoen bij aan het BNP en ze zorgden voor 92,000 jobs in Vlaanderen. De heer Blackett legt ook uit hoe tot dergelijke cijfers gekomen werd, en beantwoordt methodologische vragen. Hij geeft aan dat de Vlaamse universiteiten het heel goed doen, in vergelijking met andere universiteiten die BiGGAR al bestudeerde, maar wijst erop dat de resultaten ook beïnvloed worden door de economische situatie waarin de universiteiten zich bevinden.


Hans Vossensteyn, directeur van het Center for Higher Education Policy Studies (Universiteit Twente) geeft een schets van de belangrijkste conclusies uit een Europese studie over de relevantie van universiteiten in Europa. De studie onderscheidt drie elementen binnen relevantie: sustainable employment, active citizenship, en personal development, en inventariseert welke beleidshefbomen in Europa gebruikt worden om de relevantie van universiteiten te ondersteunen.


Luc Soete, ere-rector van de Universiteit Maastricht, geeft enkele bestuurlijke reflecties naar aanleiding van de impactstudie. Hij wijst er op dat de impact van de Vlaamse universiteiten zeer hoog is. Daarbij stelt hij zich de vraag of dit niveau duurzaam volgehouden kan worden gezien er meer studenten zijn en, universiteiten meer doelen moeten opnemen, maar de financiering niet navenant volgt.


In het panelgesprek bevraagt prof. Rosette S’Jegers (secretaris generaal VLIR) enkele belangrijke betrokkenen om de gevolgen van de studie te verkennen.
Bart Heijnen (voorzitter VLIR-werkgroep UBA), benadrukt dat de resultaten van de studie een signaal zijn naar de overheid dat investeren in universiteiten loont.
Koenraad Debackere (gedelegeerd bestuurder KU Leuven Research & Development) geeft aan dat de drie pijlers van de universiteit (onderwijs, onderzoek en dienstverlening) aan bod komen in de studie. Daarbij valt op dat veel van de gemeten impact voortkomt uit valorisatie-initiatieven, waar Vlaanderen koploper in is. Hij wijst eveneens op de noodzaak om levenslang leren verder uit te bouwen, wat de graduate premium nog zal verhogen.
Hugo Thienpont (vicerector Innovatie en valorisatie Vrije Universiteit Brussel) vult aan dat er zich een ommezwaai naar ondernemerschap aan het doorzetten is binnen universiteiten, aansluitend bij het fundamenteel onderzoek. Levenslang leren en digitaal leren verdienen de nodige investeringen.
Kathleen Helsen (voorzitter Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement) besluit uit de studie dat de universiteiten veel vertrouwen verdienen, en geeft aan dat politici ook bereid zijn hen autonomie te geven. Ze wijst op de uitdaging om een diverser studentenpubliek te laten doorstromen in basis- en secundair én hoger onderwijs, en op de nood aan stabiele financiering.
Lieve Van Hoof (voorzitter Jonge Academie) wijst er op dat economische impact belangrijk is, maar roept op om jonge academici ook te steunen in hun engagement voor onderwijs en maatschappelijke kwesties.
Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder VOKA) merkt op dat universiteiten en ondernemingen partners zijn, en elkaars impact kunnen versterken.


Het seminarie wordt afgesloten met een feestelijk dankwoord van VLIR-voorzitter Herman Van Goethem aan afscheidnemend secretaris-generaal Rosette S’Jegers.