VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad

Onderhandelingen over het integratiedecreet

 

De integratie van de academische opleidingen in de universiteiten is een strategische ontwikkeling die richting geeft aan de toekomst van het hoger onderwijs in Vlaanderen. In het voorjaar van 2012 maakte de overheid het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten over aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) voor advies en het Vlaams Onderhandelingscomité (VOC) voor onderhandelingen met de sociale partners, na een eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering. De instellingsbesturen gaven globaal een protocol van akkoord over het integratiedecreet.

 

De integratie zal heel wat inspanningen vergen van de instellingen en daarom hechten de besturen er groot belang aan dat de overheid rekening houdt met hun bekommernissen. Ze zijn echter zeer ontevreden met het geheel van de taalregeling die in het decreet opgenomen is. Ze stellen vast dat de bepalingen tegenstrijdige definities en concepten introduceren, en zodanig complexe administratieve controles opleggen, dat het geheel praktisch onuitvoerbaar is. De bepalingen in de taalregeling inzake het personeel zal het aantrekken en te werk stellen van internationale toponderzoekers en -kunstenaars ernstig bemoeilijken, terwijl het beleid van de Vlaamse Regering erop gericht is Vlaanderen voor deze categorieën een aantrekkelijke regio te maken.